Těžba dřeva

Realizujeme těžbu dřeva, ať už se jedná o mýtní úmyslnou těžbu, předmýtní úmyslnou těžbu nebo nahodilou těžbu.

Těžba předmýtní úmyslná
- tzv. prořezávky v porostech do 40 let a probírky v porostech nad 40 let.
Provádí se za účelem dosažení vyšší kvality produkce dřeva, lepšího zdraví a estetické hodnoty lesa. Jedná se v podstatě o odstranění nevhodně rostoucích stromů – slabých nebo poškozených, tvarově nevyhovujících a takových, které brání v růstu kvalitnějším stromům v porostu.

Těžba mýtní úmyslná
- zpracování zralých lesních porostů, které dosáhly tzv. mýtního věku. Při mýtní těžbě dochází ke zhodnocení lesního majetku, jakož i práce lesního hospodáře. Dlouhodobá péče o les se odráží na zisku kvalitního dřeva.

Těžba nahodilá
- zpracování souší, stromů napadených škůdci (kůrovci, václavka), vyvrácených nebo zlomených větrem a jinak poškozených.

Těžbu provádějí proškolení pracovníci profesionální technikou za použití technologií a technologických postupů šetrných k přírodě.

Komentáře nejsou povoleny.